Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku

http://zst.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zst.klodzko.pl
Dane podmiotu i komunikaty

Kategoria menu:Dane podmiotu i komunikaty

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku

ul. Bohaterów Getta 6                                                                                  57-300 Kłodzko
tel./fax: (074) 867 24 13 lub 867 24 14
e-mail: zst.klodzko@ng.pl


dyrektor szkoły- mgr Rafał Olecha

koordynator do spraw dostępności- mgr Dorota Błauta- wicedyrektor do spraw pedagogicznych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 6, 57-300 Kłodzko

2.      W Szkole został powołany Inspektor danych osobowych Pan Tomasz Koptyra,  z którym można kontaktować się pisząc na adres: iod@koptyra.pl

3.      Dane osobowe przetwarzane mogą być w celu:

1)     realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,

2)     promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów,

3)     realizacji umów,

4)     realizacji zadań w interesie publicznym.

4.      Podstawą przetwarzania danych osobowych mogą być przepisy regulujące działalność szkoły, zgody osób fizycznych, realizacja zawartych umów, usprawiedliwiony interes administratora.

5.      Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

1)      podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2)      podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.      Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

7.      Posiada Pani/Pan prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych,

2)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3)      żądania usunięcia danych, gdy:

-        dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

-        dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

5)      ograniczenia przetwarzania, gdy:

-        osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

-       administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6)   prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


GoDZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek- piątek 6.45 - 15.00

 

 

ul. Bohaterów Getta 6
57 - 300 Kłodzko
tel./fax: (074) 867 24 13 lub 867 24 14
 

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Monika Tatka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Rafał Olecha
Autor ostatniej poprawki:   Rafał Olecha
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Rafał Olecha
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2010 11:05
Data weryfikacji:   25.04.2024 08:23
Data ostatniej zmiany:   25.04.2024 08:23 Rejestr zmian