Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku

http://zst.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zst.klodzko.pl

Kategoria menu:Organy i osoby sprawujące w jednostce funkcje i ich kompetencje


|1|
Spis informacji publicznych (1)
Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Rafał Olecha
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Monika Tatka
Autor ostatniej poprawki:   Rafał Olecha
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Rafał Olecha
Data wytworzenia informacji:  26.11.2016
Data wprowadzenia do BIP:  26.11.2016 18:36
Data weryfikacji:   26.11.2016 21:33
Data ostatniej zmiany:   25.04.2024 09:28 Rejestr zmian

Organami Szkoły są:

- Dyrektor Szkoły - mgr Rafał Olecha

- Rada Pedagogiczna.

- Rada Rodziców.

- Samorząd Uczniowski.

 

Dyrektor Szkoły:

- kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

- sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

- rozwiązuje sytuacje konfliktowe wewnątrz szkoły (zgodnie z zasadami hierarchii służbowej),

- zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poprzez: - uchwały Rady Pedagogicznej; - korespondencję służbową; - książkę zarządzeń; - doraźne zebrania kadry kierowniczej,

- tworzy stanowiska kierownicze zgodnie z przyjętym statutem: - wicedyrektora ds. pedagogicznych; - wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego; - kierownika warsztatów szkolnych; - kierownika gospodarczego; - pedagoga szkolnego, podlegają one dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i współpracują z: samodzielnym referentem ds. uczniowskich i ds. kadr, pracownikami pedagogicznymi i administracyjnymi szkoły, samorządem uczniowskim, głównym księgowym i kierownikiem administracyjno-gospodarczym, komisją socjalną i związkami zawodowymi, społecznym inspektorem pracy i inspektorem BHP, prezydium Rady Rodziców, zleceniodawcami robót budowlanych, interesantami przybywającymi w celu załatwienia określonych spraw, odpowiednimi komórkami organizacyjnymi i/lub osobami organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Szczegółowe zakresy obowiązków znajdują się w ich aktach osobowych,

- sprawuje opiekę nad uczniami oraz realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, podjęte w zakresie ich kompetencji,

- kieruje pracami Rady Pedagogicznej, jako jej przewodniczący,

- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

- decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli, a także innych pracowników szkoły,

- przedkłada Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców informacje o działalności szkoły,

- powołuje w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym, zastępcę dyrektora szkoły, kierownika warsztatów szkolnych oraz kierownika internatu i świetlicy szkolnej.

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, który realizuje zadania wynikające ze statutu, a dotyczące kształcenia, wychowania i opieki;

- w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie; w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział osoby zapraszane z głosem doradczym przez jej przewodniczącego,

- przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły,

- zebrania Rady Pedagogicznej (plenarnej) są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb, które mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego komitetu rodzicielskiego, organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,

- przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady,

- dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły. Rada pedagogiczna: - podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, - podejmuje uchwały w sprawach skreślania z listy uczniów,

- funkcje opiniodawcze Rady Pedagogicznej: - organizacja pracy szkoły, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, - projekt planu finansowego szkoły, - propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych, - wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień, - propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych,

- przygotowuje projekt statutu szkoły,

- może wnioskować do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji kierowniczej w szkole lub ze stanowiska nauczyciela,

- uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej członków,

- zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, jej członkowie są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, oraz ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 

Rada Rodziców:

- w szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców i uczniów,

- Rada Rodziców występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi całokształtu funkcjonowania szkoły, kumuluje fundusze z dobrowolnych składek, darowizn i innych źródeł w celu wspierania działalności szkoły; zasady wydatkowania funduszy szkoły określa regulamin Rady Rodziców.

 

Samorząd uczniowski:

- w szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły,

- Samorząd Uczniowski reprezentuje uczniów wobec wszystkich organów szkoły, nauczycieli i pracowników szkoły oraz ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a szczególnie w tych, które dotyczą realizacji praw ucznia,

- Samorząd Uczniowski ma: - prawo zajmowania stanowiska w sprawie oceny pracy nauczycieli, jeśli o to poprosi dyrektor, - prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami, - prawo do jawnej i uzasadnionej oceny postępów w nauce i zachowaniu, - prawo do organizacji życia szkolnego w sposób godzący realizację obowiązków szkolnych z rozwojem indywidualnym i osobistymi zainteresowaniami, - prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, - prawo organizowania w porozumieniu z dyrektorem szkoły działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej zgodnie z własnymi potrzebami oraz istniejącymi możliwościami organizacyjnymi, - prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego, W szkole mogą działać inne organizacje uczniowskie. Zgodę na ich działalność musi wydać dyrektor szkoły.

 

 

 

Wszystkie konflikty między organami szkoły rozstrzyga dyrektor zgodnie z obowiązującym prawem.